Algemene regels van de voorronden voor het CBK Poetry Slam / Règlement général des préliminaires du CBK Poetry Slam

Het CBK POETRY SLAM wordt georganiseerd door het Vermeylenfonds. De voorrondes die plaats hebben in alle Belgische provincies worden zoveel als mogelijk gefaciliteerd, ondersteund en in samenspraak en overleg met de organisatoren van de voorrondes mee gecommuniceerd door Het Vermeylenfonds.

Le CBK POETRY SLAM est organisé par Vermeylenfonds. Les tours préliminaires qui ont lieu dans toutes les provinces belges sont facilités, soutenus autant que possible et communiqués par Vermeylenfonds en concertation avec les organisateurs des tours préliminaires.

 

1~Volgorde
De volgorde van de kandidaten wordt bepaald op basis van loting. Een Poetry Slam is een wedstrijd waarbij woordkunstenaars hun zelfgeschreven gedichten in een kort tijdsbestek (3 minuten) voordragen. Zowel de presentatie als tekstuele inhoud worden beoordeeld. Iedereen is vrij om zich in te schrijven. de volgorde van de kandidaten wordt bepaald op basis van loting. De deelnemers worden beoordeeld door een jury of een stemadviseur samen met het publiek. Dit is vrij te beslissen door elke organisatie van een voorronde.

1~Séquence
L'ordre des candidats est déterminé par tirage au sort. Un Poetry Slam est un concours dans lequel des artistes de mots récitent leurs poèmes auto-écrits dans un court laps de temps (3 minutes). La présentation et le contenu textuel sont évalués. Chacun est libre de s'inscrire. l'ordre des candidats est déterminé par tirage au sort. Les participants sont jugés par un jury ou un conseiller de vote en collaboration avec le public. Ceci est décidé librement par chaque organisation d'un tour préliminaire.

2~Duur
Elke deelnemer krijgt per ronde een spreektijd van maximaal 3 minuten. Vanaf 3 minuten 10 seconden wordt er een strafmaatregel genomen, te bepalen door de organisatie van de desbetreffende voorronde.
2.1~Chronometer
De chronometer begint te lopen vanaf het moment dat de slammer zijn/haar/hun eerste woord of klank uitspreekt in de micro of een eerste contact maakt met het publiek.

2~Durée
Chaque participant disposera d'un temps de parole maximum de 3 minutes par tour. A partir de 3 minutes 10 secondes, une pénalité sera appliquée, à déterminer par l'organisation du tour préliminaire concerné.
2.1 ~ Chronomètre
Le chronomètre démarre à partir du moment où le slammer prononce son premier mot ou son premier son dans le microphone ou établit son premier contact avec le public.

3~Structuur
De organisatie van de voorronde beslist zelf over het verloop en de structuur van de avond.

3~Structure
L'organisation du tour préliminaire décide du déroulement et de la structure de la soirée.

4~De performance
De performance moet een a cappella performance zijn van een zelfgeschreven tekst, dus geen muzikale begeleiding, geen kostuums, decors of attributen.. Bij twijfel beslist de jury en organisatie over het desbetreffende geval.

4~La prestation
La représentation doit être une interprétation a cappella d'un texte auto-écrit, donc pas d'accompagnement musical, pas de costumes, décors ou attributs. En cas de doute, le jury et l'organisation trancheront selon le cas en question.

5~Tekst
Alle soorten teksten kunnen in aanmerking komen voor een poetryslam. Elke slamdichter heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Deze vrijheid kent echter beperkingen. Conform de mensenrechten laten we geen inhoud toe die aanzet tot haat, geweld of discriminatie. Het is aan de organisatie om te bepalen wanneer deze grens wordt overschreden. Plagiaat sluit de deelnemer automatisch uit.

5~Texte
Tous les types de textes peuvent être envisagés pour un slam poétique. Tout poète slameur a droit à la liberté d’expression. Toutefois, cette liberté a des limites. Conformément aux droits de l'homme, nous n'autorisons pas les contenus incitant à la haine, à la violence ou à la discrimination. Il appartient à l'organisation de déterminer quand cette limite est dépassée. Le plagiat exclut automatiquement le participant.

6~Talen
Alle talen zijn toegelaten. Houd er echter rekening mee dat de stemadviseur of jury - afhankelijk van de regio - hoofdzakelijk Nederlandstalig, Franstalig óf Duitstalig is en bijgevolg enkel Nederlandstalige, Franstalige of Duitstalige teksten ten volle kan beoordelen. In principe geldt hetzelfde voor het publiek, die de uiteindelijke winnaar aanduidt. In de finale van het CBK Poetry Slam worden enkel Nederlandstalige, Franstalige en Duitstalige teksten vertaald naar de andere landstalen.

6~Langues
Toutes les langues sont autorisées. Gardez toutefois à l'esprit que le conseiller de vote ou le jury - selon les régions - est principalement néerlandophone, francophone ou germanophone et ne peut donc évaluer pleinement que les textes en langue néerlandaise, française ou allemande. En principe, il en va de même pour le public, qui détermine le gagnant final. Lors de la finale du CBK Poetry Slam, seuls les textes néerlandais, français et allemands sont traduits dans d'autres langues nationales.

7~Over de jury
Deze personen gelden als autoriteit op het gebied van de letteren dan wel de voordrachtskunst in de meest brede zin van het woord. Er wordt geprobeerd om geen juryleden tegenover kandidaten te zetten waarmee het betreffende jurylid een intense vriendschappelijke, zakelijke of vijandige relatie heeft. Omdat we niet op de hoogte zijn van alle onderlinge verhoudingen, kunnen we ongemak niet 100% voorkomen.
(Alsook kan je als jurylid van een voorronde enkel die taak op jezelf nemen, zodoende kan je na het jureren niet meer deelnemen aan een andere voorronde van het CBK poetry slam dat jaar.)

7~À propos du jury Ces personnes sont considérées comme des autorités dans le domaine de la littérature ou de l'art de la parole au sens le plus large du terme. On s'efforce de ne pas opposer les jurés aux candidats avec lesquels le juré en question entretient une relation amicale, commerciale ou hostile intense. Parce que nous ne sommes pas conscients de toutes les relations mutuelles, nous ne pouvons pas empêcher l'inconfort à 100 %. (De plus, en tant que membre du jury d'un tour préliminaire, vous ne pouvez assumer cette tâche que vous-même, donc après avoir jugé, vous ne pouvez plus participer à un autre tour préliminaire du slam poétique CBK cette année-là.) 
 
8~Prijzen en verplichtingen
De winnaar van een voorronde verplicht zich ertoe deel te nemen aan de finale van het Belgisch Kampioenschap Poetry Slam, dat plaatsvindt in november.
Indien de winnaar niet aanwezig kan zijn, laat die dat ten minste twee weken op voorhand weten. In dat geval kan de organisator van de voorronde beslissen om de slamdichter die de tweede of derde plek behaalde of zelfs niemand af te vaardigen.
De winnaar van een voorronde krijgt het bedrag van 100 euro.
Een organisatie is steeds vrij meer aan te bieden aan hun kampioen. 

8~Prix et obligations
Le vainqueur d'un tour préliminaire s'engage à participer à la finale du Belgian Poetry Slam Championship, qui aura lieu en novembre. Si le gagnant ne peut être présent, il devra nous en informer au moins deux semaines à l'avance. Dans ce cas, l'organisateur du tour préliminaire peut décider de ne pas déléguer le slameur arrivé deuxième ou troisième, voire de ne déléguer personne du tout. Le vainqueur d'un tour préliminaire reçoit la somme de 100 euros. Une organisation est de plus en plus libre d’offrir davantage à son champion.

9~Diskwalificatie & Overige voorwaarden
De organisatie van een voorronde kan deelnemers diskwalificeren indien hun gedrag de integriteit van de uitslagen of de veiligheid van anderen in gevaar brengt.
De organisatie kan verzoeningsmaatregelen laten gelden bij eventuele incidenten. 
Bij elke voorronde moet er een API zijn: Dit is een Aanspreekpersoon Integriteit! 
De organisator van de voorronde is niet verantwoordelijk voor het oordeel van de vakjury/stemadviseur of het publiek.
De organisator heeft het recht om de wedstrijd aan te passen of te annuleren als de omstandigheden dit vereisen. Zij wijst elke aansprakelijkheid hieromtrent af.
Deelnemende kandidaten verklaren dat ze op de hoogte zijn en akkoord gaan met dit wedstrijdreglement.
De organisatie heeft het recht om dit reglement op elk moment te wijzigen of aan te vullen, indien zij dit nodig acht. 

9~Disqualification et autres conditions
L'organisation d'un tour préliminaire peut disqualifier des participants si leur comportement met en danger l'intégrité des résultats ou la sécurité d'autrui. L'organisation peut appliquer des mesures de conciliation en cas d'incidents. Il doit y avoir une API pour chaque tour préliminaire : Il s’agit d’une Personne de Contact Intégrité ! L'organisateur du tour préliminaire n'est pas responsable du jugement du jury professionnel/conseiller de vote ou du public. L'organisateur a le droit de modifier ou d'annuler le concours si les circonstances l'exigent. Elle décline toute responsabilité à cet égard. Les candidats participants déclarent avoir pris connaissance et accepter le présent règlement du concours. L'organisation a le droit de modifier ou de compléter ce règlement à tout moment si elle le juge nécessaire.

*Deelnemers hebben te allen tijde het recht hun persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen.

*Les participants ont à tout moment le droit de consulter, de modifier ou de faire supprimer leurs données personnelles.

 

 

RÈGLEMENT SPÉCIFIQUE DU CBK POETRY SLAM DU 24 NOVEMBRE 2024

REGLEMENT VOOR HET CBK POETRY SLAM OP 24 NOVEMBER 2024

1.

Premier tour avec 10 slameurs par tirage au sort de l’ordre de passage.

Eerste ronde met 10 slammers; de volgorde van de kandidaten wordt bepaald op basis van loting.

2.

Le temps de parole est de 3 minutes maximum sous peine de se voir infliger une pénalité (1/2 point de pénalité par tranche de 10 secondes de dépassement). Donc par exemple : 3 min. 9 secondes, pas de déduction. 3 min 10 sec, un demi-point déduit. 3 min 15 sec une déduction d'un demi-point, 3 min 20 sec une déduction d'un point entier.

Elke deelnemer krijgt per ronde een spreektijd van maximaal 3 minuten. Vanaf 3 minuten 10 seconden worden strafpunten toegekend (1/2 strafpunt voor elke 10 seconden te veel). Dus bijvoorbeeld: 3 min 9 seconden, geen aftrek. 3 min 10 sec, een half punt aftrek. 3 min 15 sec een half punt aftrek, 3 min 20 sec een heel punt aftrek.

3.

Le chronomètre s’enclenchera dès que le slameur aura prononcé son premier mot, son premier son et/ou est entré en contact avec son public.

De chronometer begint te lopen vanaf het moment dat de slammer zijn eerste woord of klank uitspreekt in de micro of een eerste contact maakt met het publiek.

4.

Les performances sont à cappella donc pas d’accompagnement musical ni de déguisement, de décor ou de mise en scène. Il s’agit d’un texte authentique. Le plagiat exclut le participant.

De performance moet een a cappella performance zijn van een zelfgeschreven tekst, dus geen muzikale begeleiding, geen kostuums, decors of attributen. Plagiaat sluit de deelnemer uit.

5.

Chaque slameur a le droit à la liberté d’expression.

Elke slammer heeft recht op vrijheid van meningsuiting.

6.

Au terme de sa performance, le poète est coté de 0 à 10 par un jury composé de cinq personnes représentant les organisateurs de ce championnat. Ils ont tous une connaissance des 2 langues (Français et Néerlandais) et il y au minimum un qui est un/une vrai bilingue.

Na de performance krijgt de dichter punten van 0 tot 10 van een jury bestaande uit vijf personen die de organisatoren van dit kampioenschap vertegenwoordigen. Alle juryleden begrijpen de andere landstaal (Frans/Nederlands) en er is er minimaal één die werkelijk en volledig tweetalig is.

7.

La note attribuée comporte une décimale (p.e. 9,2) afin d’éviter d’ex-aequo.

De score heeft één decimaal (bijv. 9,2) om ex aequo te vermijden.

8.

La moins bonne et la meilleure note sont éliminées. Ne sont donc retenues que les quatres notes intermédiaires pour en arriver à un total sur 30 points.

De laagste en de hoogste score worden geëlimineerd. De drie tussenliggende scores worden opgeteld om tot een totaal van 30 punten te komen.

9.

Les cinq poètes ayant rassemblé le plus de points et le vainqueur élu par le public passent automatiquement à la deuxième étape. Si le vainqueur du prix du public se trouve dans le groupe des cinq meilleurs finalistes, alors le poète qui se trouve à la sixième place du classement peut tenter sa chance dans la deuxième étape.

De vijf dichters met de meeste punten en de publieksfavoriet van de eerste ronde gaan door naar de tweede ronde. Staat de publieksfavoriet in de top 5 met de meeste punten, dan gaat ook de dichter op de zesde plaats naar de tweede ronde.

10.

Les trois poètes ayant rassemblé le plus de points durant la deuxième ronde passent à la troisième ronde.

De drie dichters met de meeste punten van de tweede ronde gaan door naar de derde ronde.

11.

Lors du deuxième et troisième tour, un nouveau tirage au sort est effectué pour l’ordre de passage et le comptage des points s’effectue de manière identique.

Een nieuwe loting bepaalt de volgorde voor de tweede en de derde ronde. Het toekennen van de scores gebeurt op dezelfde manier als in de eerste ronde.

12.

Un ex aequo entraînera la qualification desdits poètes pour le deuxième tour.

Een gelijkspel resulteert in een selectie van al deze dichters voor de tweede of derde ronde.

13.

Lors du commencement du prochain tour, la moitié des points du tour précédent est emportée.

Bij de start van een volgende ronde wordt de helft van de punten van de vorige ronde meegenomen.

14.

Lors du troisième tour, le jury ne donne pas de points. La délibération du jury détermine le gagnant. La décision du jury est finale.

In de derde ronde geven de juryleden geen punten. Na de derde ronde gaat de jury in beraad en bepalen zij in onderling overleg de winnaar. De beslissing van de jury is zonder verhaal.

15. Vertaling/Traduction

Les traducteurs officiels du Championnat Belge de Poetry Slam sont Tülin Erkan et Xavier Roelens.

De officiële vertalers van het Belgisch Kampioenschap Poetry Slam zijn Tülin Erkan en Xavier Roelens.

a)

Par finaliste il y a trois textes qui peuvent être traduits.

Per finalist kunnen 3 teksten vertaald worden.

b)

Les textes qui ne sont pas écrit en français ou néerlandais ne sont pas traduits.

Teksten die de finalist in een andere taal dan het Nederlands of Frans wil brengen, worden niet vertaald.

c)

Le traducteur a droit d’accès au coordonnées des finalistes (numéro de téléphone et courriel) pour que lui – en cas de doute ou confusion textuelle – lui peut contacter les slameurs lui même.

De vertaler krijgt toegang tot de contactgegevens van de finalisten (telefoonnummer en e-mail) opdat hij – bij twijfel of begripsverwarring – de dichters zelf kan contacteren.

16. Prix et engagements.

Prijzen en verplichtingen.

a)

Le Champion belge de Poetry Slam 2023 représentera la Belgique à plusieurs compétitions en Belgique et à l'étranger. Plus précisément au Championnat d'Europe à Rome et la Coupe du Monde de Poetry Slam, et éventuellement d'autres concours et festivals internationaux où la Belgique est représentée.

De Belgisch Kampioen Poetry Slam 2023 zal België vertegenwoordigen tijdens diverse wedstrijden in binnen- en buitenland. Meer bepaald tijdens het Europees Kampioenschap Poetry Slam en het Wereldkampioenschap Poetry Slam, en eventueel andere internationale competities en festivals waar België op vertegenwoordigd wordt.

b)

Si le Champion belge n'est pas disponible pour participer au Championnat d'Europe ou la Coupe du Monde, il/elle doit en aviser l'organisation au moins trois semaines (Championnat d’Europe) et au moins 3 mois (Championnat du Monde) en avance pour que l’organisation peut organiser le remplacement.

Indien de Belgisch Kampioen niet beschikbaar is om aan het EK of WK deel te nemen, moet hij/zij dat minstens 3 weken (EK) of 3 maanden (WK) vooraf aan de organisatie meedelen zodat vervanging kan worden voorzien.

c)

Si c’est impossible pour le Champion belge de défendre son titre dans les concours et festivals internationaux, l'organisateur du Championnat belge de Poetry Slam peut décider d'envoyer le vainqueur du prix publique, la personne qui était deuxième ou personne.

Indien de Belgisch Kampioen onmogelijk zijn titel kan verdedigen in internationale competities of festivals, kan de organisator van het Belgisch Kampioenschap Poetry Slam beslissen om de publiekswinnaar, de slammer die de 2e plaats behaalde ofwel niemand af te vaardigen.

d)

Les finalistes s'engagent à fournir au minimum une performance pour l' organisateur du Championnat belge de Poetry Slam. L' organisateur du CBK Poetry Slam 2023 est Vermeylenfonds vzw.

De finalisten verbinden zich ertoe om ten minste één gastoptreden te voorzien voor de organisatoren van het Belgisch Kampioenschap Poetry Slam. De organisator van het CBK Poetry Slam 2023 is Vermeylenfonds vzw.

16.

Les organisateurs se réservent le droit d’adapter ou d’annuler le concours si les circonstances l'exigent.

De organisatoren behouden zich het recht om de wedstrijd aan te passen of te annuleren als de omstandigheden dit vereisen. Zij wijzen elke aansprakelijkheid hieromtrent af.

17.

En constatation d’abus, de tromperie ou de fraude, les organisateurs se réservent le droit de révoquer la participation du slameur. Cela ne peut pas faire l’objet d’un appel.

Bij vaststelling van misbruik, misleiding of fraude behouden de organisatoren het recht om de deelname van de betrokken finalist aan het BK te schrappen.
Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

18.

Les participants ont en tout temps le droit d’adapter ou de supprimer leurs données personnelles.

Deelnemers hebben ten allen tijden het recht hun persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen.